• Vakanties met kinderen

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepalingen

Kids & Go: Kids & Go adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen reiziger en dienstverlener.
Reiziger: de opdrachtgever (aanmelder) of degene die namens de opdrachtgever een overeenkomst sluit. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
Dienstverlener: accommodatie verschaffer en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, waarmee de reiziger een overeenkomst aangaat. Uitsluitend de dienstverlener is verantwoordelijk voor de uitvoering van een dienst.

2. Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door bevestiging van een reserveringsaanvraag uit het aanbod van Kids & Go. De aanvaarding door de reiziger kan telefonisch dan wel schriftelijk worden gedaan. De reiziger zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens van de reizigers verstrekken aan Kids & Go. De overeenkomst is bindend op het moment dat de reservering wordt bevestigd aan de reiziger middels een reserveringsbevestiging met factuur.

3. Betaling
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de reiziger een aanbetaling van 20% van de reissom plus de reserveringskosten à € 17,50 per factuur plus indien afgesloten de kosten van een reis- en/of annuleringsverzekering te doen. De aanbetaling moet binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging aan Kids & Go worden voldaan. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van Kids & Go. Niet tijdige betaling geeft Kids & Go het recht de geboekte reis te annuleren. De annuleringsvoorwaarden (zie punt 8) zijn dan volledig van toepassing. Eventuele inningkosten door Kids & Go gemaakt, zijn op de opdrachtgever verhaalbaar. De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Kids & Go heeft voldaan is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand der vertraging. Voorts is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 45,-.
Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
Voor sommige accommodaties kunnen afwijkende betalingsregels gelden. Deze regels voor het afsluiten van de overeenkomst aan de reiziger bekend gemaakt.

4. Reissom en reisprogramma
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen in het reisprogramma vermeld. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals die bij de Kids & Go bekend waren. In geval van wijziging van prijzen, geldkoersen of belastingen als bedoeld, behoudt Kids & Go zich het recht voor tot wijziging van de reissom.
Indien er reeds een overeenkomst is aangegaan, informeert Kids & Go de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 dagen voor vertrek. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen reissom gelden. Betekent de wijziging een verhoging van meer dan 10% van de oorspronkelijke reissom en tevens van meer dan € 45,- per persoon, dan heeft de opdrachtgever het recht de reisovereenkomst te annuleren, met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden, echter uitsluitend binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bedoelde mededeling. Gelijk recht van annulering heeft Kids & Go indien de verhoging groter is dan € 225,- per persoon, ongeacht het percentage van de verhoging. Kennelijke fouten en vergissingen en typefouten in het reisprogramma of de reissommen binden Kids & Go niet.

5. Documenten
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting/vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis (geheel) niet kan maken wegens gemis van enig document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor de rekening van de reiziger.

6. Wijzigingen door de reiziger
Na totstandkoming kan de opdrachtgever wijziging daarvan verzoeken. Tot 14 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Kids & Go worden bevestigd. De wijzigingskosten bedragen € 17,50 per boeking.
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

7. Wijzigingen door Kids & Go / dienstverlener
In geval van gewichtige omstandigheden betreffende de uitvoering van de reis heeft Kids & Go /dienstverlener het recht wijzigingen in het reisprogramma aan te brengen. Alsdan wordt hiervan door Kids & Go met opgave van redenen binnen 3 werkdagen aan de opdrachtgever mededeling gedaan. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen.
Enkel uiterst gewichtige omstandigheden betreffende de uitvoering van de reis geven Kids & Go / dienstverlener het recht te bepalen dat de reis niet zal doorgaan met de verplichting alsdan tot onmiddellijke kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever over te gaan, met opgave van redenen. Ingevolge deze kennisgeving geldt de reisovereenkomst als ontbonden.

8. Annulering
Het annuleren van een reis kan door de opdrachtgever uitsluitend schriftelijk (post of e-mail) geschieden. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. De kosten bestaan uit de reserveringskosten en kosten gerelateerd aan de reissom. De reissom gerelateerde kosten bedragen:
a. bij annulering tot 3 maanden vóór de dag van aankomst: geen kosten;
b. bij annulering vanaf 3 maanden tot 1 maand vóór de dag van aankomst: 40% van de reissom;
c. bij annulering vanaf 1 maand tot de 7e dag vóór de dag van aankomst: 70% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom;
e. bij annulering vanaf de dag van aankomst of later: 100% van de reissom.

Daarnaast kunnen er afwijkende annuleringsregels gelden. Deze worden door Kids & Go voor reservering aan de reiziger gemeld en staan op de bevestiging van de reservering.

9. Aansprakelijkheid
Kids & Go is niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de dienstverlener, noch voor de juistheid van de verstrekte informatie van de betrokken dienstverlener.
Voor zover Kids & Go aansprakelijk is uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de reissom.

10. Klachten
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij Kids & Go. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Kids & Go.